Najbliższy kurs:11 stycznia 2014r Zapisy online

Uprawnienia po kursie:

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów do prowadzenia nauczania kandydatów na kierowców.

Zdobądź w krótkim czasie i za niewielkie pieniądze nowy zawód – Instruktora Nauki Jazdy. Rozszerz swoje kwalifikacje! Pracę możesz mieć zawsze, bo zawsze jest kogo uczyć – codziennie przybywa w Polsce nowych kierowców!

Czym się wyróżniamy?
Realizujemy pełny programu szkolenia wraz z praktykami!

Wymagania w stosunku do kandydatów

Szkolenie dla kandydatów na instruktora nauki jazdy może rozpocząć osoba, która:

 1. posiada co najmniej wykształcenie średnie,

 2. posiada prawo jazdy:

     - kategorii A co najmniej przez okres 3 lat, jeżeli ubiega się o uzyskanie    uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,

     - kategorii B przez okres co najmniej 3 lat, jeżeli ubiega się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,

    - kategorii B+E, C, C+E, D, D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii

3. przedstawiła orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestepstwa przeciwko: bezpieczeństwu w komunikacji, popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, wiarygodności dokumentów, przestepstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub innych niedozwolonych środków.

 

Wymagane dokumenty

(na podstawie których odbywają się przyjęcia na kurs)

Osoba przystępująca do szkolenia składa przed rozpoczęciem kursu:

 1. zgłoszenie uczestnictwa w kursie (zapisz się online),

 2. dwie czytelne kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,

 3. dokument poświadczający niekaralność wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium ds. wykroczeń (do uzyskania za opłatą skarbową w wysokości 50 pln, zapytanie można złożyć w każdym sądzie, nie obowiązuje rejonizacja – pobierz plik,

 4. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem jako instruktor nauki jazdy

 5. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem jako instruktor nauki jazdy

 6. dwie czytelne kserokopie prawa jazdy

 7. pokwitowanie wniesienia opłaty za udział w kursie (możliwość opłaty w 3 ratach) na numer konta:

Ośrodek Szkolenia Kierowców "Koszela"
ul. Buforowa 119
52 – 131 Wrocław
BKO BP II Oddział Wrocław 19 1020 5226 0000 6802 0197 3973
z dopiskiem: KURS INSTRUKTOR ZA imię i nazwisko Słuchacza, np. I rata KURS INSTRUKTOR Jan Kowalski

 

Badania lekarskie:

Do przystąpienia do kursu na instruktora nauki jazdy wymagane są dwa rodzaje zaświadczeń lekarskich: orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne. Oryginały przedłożonych badań lekarskich i psychologicznych Słuchacze dostają po kursie do zwrotu celem złożenia z dokumentami na egzamin państwowy w Urzędzie Wojewódzkim.

Program szkolenia:

 • psychologia
  (psychologia ogólna, charakterystyka słuchacza kursu, psychologia komunikacji drogowej, ocena predyspozycji kandydata na kierowcę)

 • metodyka nauczania i etyka zawodowa
  (proces nauczania, szkolenie dorosłych, ocenianie kwalifikacji kandydata na kierowcę, metodyka prowadzenia zajęć, organizacja zajęć)

 • prawo o ruchu drogowym
  (problemy interpretacyjne przepisów ruchu drogowego, omawianie wybranych zagadnień, których znajomość powinna być sprawdzana na kursie nauki jazdy)

 • technika kierowania i obsługa pojazdu
  (przygotowanie do jazdy, mechanizmy sterowania pojazdem, bezpieczne prowadzenie pojazdu i wykonywanie manewrów na drodze, zachowanie wobec innych uczestników ruchu, przewidywanie zagrożeń, dynamika i kultura jazdy, czynności kontrolno-obsługowe pojazdu)

 • bezpieczeństwo ruchu drogowego
  (organy administracji państwowej zajmującej się problematyką ruchu drogowego, akty prawne, zatrzymywanie i cofanie uprawnień, kontrola ruchu drogowego, sankcje, ubezpieczenia)

 • zasady prowadzenia ośrodka szkolenia
  (rozpoczęcie działalności, rozpoczęcie pracy instruktora, zarządzanie ośrodkiem szkolenia, prowadzenie dokumentacji, nadzór)

 • technika i taktyka  jazdy (zajęcia te będa realizowane w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy)

 • praktyka instruktorska
  (organizacja zajęć, pokazy przeprowadzania zajęć, udział w charakterze obserwatora)

Materiały szkoleniowe:

Słuchacze otrzymują materiały do nauki. Są to podręczniki dla kandydatów na kierowców, akty prawne

Zajęcia (czas trwania kursu, godziny, terminy):

Część teoretyczna i praktyczna kursu trwa około 2 miesięcy (dla optymalnego rozłożenia czasu poświęcanego przez Słuchaczy na naukę). Zajęcia teoretyczne odbywają się zazwyczaj w weekendy: piątki od godziny 16:00 (lub później) oraz soboty i niedziele od godziny 9:00 (lub później).

Pod koniec trwania części teoretycznej rozpoczynają się praktyki instruktorskie.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych OSK Koszela we Wrocławiu przy ulicy Buforowej 119.


Zakończenie kursu, zaświadczenia, egzaminy:

Kurs kończy egzamin wewnętrzny, który obejmuje sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień z „Psychologii”, „Metodyki nauczania”, „Prawo o ruchu drogowym”, „Techniki kierowania pojazdem i obsługa pojazdu”, „Technika i taktyka jazdy" oraz prezentacje wybranych jednostek lekcyjnych realizowanych na kursie dla kandydatów na kierowców.

Po zdanym egzaminie wewnętrznym Słuchacze otrzymują zaświadczenie (wzór) uprawniające do zapisu na egzamin państwowy (o egzaminie: Ustawa z dn. 5. stycznia 2011).

Egzamin państwowy z części teoretycznej obejmuje zagadnienia z przedmiotów: "Psychologia", "Metodyka nauczania" (w szczególności programy szkolenia), "Prawo o ruchu drogowym", Bezpieczeństwo ruchu drogowego" oraz "Technika i taktyka jazdy"

Koszt kursu i zasady odpłatności:

Kurs podstawowy: 1800 PLN

Kurs uzupełniający: 1800 PLN

Dodatkowe koszty: zajęcia z techniki i taktyki jazdy realizowane w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy (2 h zajęć teoretycznych i 5 h zajęć praktycznych na torze poślizgowym) - proponowana cena 700 zł
 

Kursowi podstawowemu podlega kandydat przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.

Kurs uzupełniający obowiązuje:

 • jeżeli Słuchacz rozszerza posiadany zakres uprawnień instruktora

 • jeżeli instruktor został skreślony z ewidencji instruktorów

 

Strona główna Firma Cennik Szkolenia Galeria FAQ Kontakt Niezbędnik kursanta

©2010 O.S.K. Koszela. Wszelkie prawa zastrzeżone.