Najbliższy kurs: luty 2015r Zapisy online

Uprawnienia po kursie:

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów do prowadzenia nauczania kandydatów na kierowców.

Zdobądź w krótkim czasie i za niewielkie pieniądze nowy zawód – Instruktora Nauki Jazdy. Rozszerz swoje kwalifikacje! Pracę możesz mieć zawsze, bo zawsze jest kogo uczyć – codziennie przybywa w Polsce nowych kierowców!

Czym się wyróżniamy?
Realizujemy pełny programu szkolenia wraz z praktykami!

Wymagania w stosunku do kandydatów

Szkolenie dla kandydatów na instruktora nauki jazdy może rozpocząć osoba, która

 1. posiada prawo jazdy:

     - kategorii A co najmniej przez okres 3 lat, jeżeli ubiega się o uzyskanie    uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,

     - kategorii B przez okres co najmniej 3 lat, jeżeli ubiega się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,

    - kategorii B+E, C, C+E, D, D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii

3. przedstawiła orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestepstwa przeciwko: bezpieczeństwu w komunikacji, popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, wiarygodności dokumentów, przestepstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub innych niedozwolonych środków.

 

Wymagane dokumenty

(na podstawie których odbywają się przyjęcia na kurs)

Osoba przystępująca do szkolenia składa przed rozpoczęciem kursu:

 1. zgłoszenie uczestnictwa w kursie (zapisz się online),

 2. dokument poświadczający niekaralność wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium ds. wykroczeń (do uzyskania za opłatą skarbową w wysokości 50 pln, zapytanie można złożyć w każdym sądzie, nie obowiązuje rejonizacja – pobierz plik,

 3. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem jako instruktor nauki jazdy

 4. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem jako instruktor nauki jazdy

 5. dwie czytelne kserokopie prawa jazdy

 6. pokwitowanie wniesienia opłaty za udział w kursie (możliwość opłaty w 3 ratach) na numer konta:

Ośrodek Szkolenia Kierowców "Koszela"
ul. Buforowa 119
52 – 131 Wrocław
BKO BP II Oddział Wrocław 19 1020 5226 0000 6802 0197 3973
z dopiskiem: KURS INSTRUKTOR ZA imię i nazwisko Słuchacza, np. I rata KURS INSTRUKTOR Jan Kowalski

 

Badania lekarskie:

Do przystąpienia do kursu na instruktora nauki jazdy wymagane są dwa rodzaje zaświadczeń lekarskich: orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne. Oryginały przedłożonych badań lekarskich i psychologicznych Słuchacze dostają po kursie do zwrotu celem złożenia z dokumentami na egzamin państwowy w Urzędzie Wojewódzkim.

Program szkolenia:

 • psychologia
  (psychologia ogólna, charakterystyka słuchacza kursu, psychologia komunikacji drogowej, ocena predyspozycji kandydata na kierowcę)

 • metodyka nauczania i etyka zawodowa
  (proces nauczania, szkolenie dorosłych, ocenianie kwalifikacji kandydata na kierowcę, metodyka prowadzenia zajęć, organizacja zajęć)

 • prawo o ruchu drogowym
  (problemy interpretacyjne przepisów ruchu drogowego, omawianie wybranych zagadnień, których znajomość powinna być sprawdzana na kursie nauki jazdy)

 • technika kierowania i obsługa pojazdu
  (przygotowanie do jazdy, mechanizmy sterowania pojazdem, bezpieczne prowadzenie pojazdu i wykonywanie manewrów na drodze, zachowanie wobec innych uczestników ruchu, przewidywanie zagrożeń, dynamika i kultura jazdy, czynności kontrolno-obsługowe pojazdu)

 • bezpieczeństwo ruchu drogowego
  (organy administracji państwowej zajmującej się problematyką ruchu drogowego, akty prawne, zatrzymywanie i cofanie uprawnień, kontrola ruchu drogowego, sankcje, ubezpieczenia)

 • zasady prowadzenia ośrodka szkolenia
  (rozpoczęcie działalności, rozpoczęcie pracy instruktora, zarządzanie ośrodkiem szkolenia, prowadzenie dokumentacji, nadzór)

 • technika i taktyka  jazdy (zajęcia te będa realizowane w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy)

 • praktyka instruktorska
  (organizacja zajęć, pokazy przeprowadzania zajęć, udział w charakterze obserwatora)

Materiały szkoleniowe:

Słuchacze otrzymują materiały do nauki. Są to podręczniki dla kandydatów na kierowców, akty prawne

Zajęcia (czas trwania kursu, godziny, terminy):

Część teoretyczna i praktyczna kursu trwa około 2 miesięcy (dla optymalnego rozłożenia czasu poświęcanego przez Słuchaczy na naukę). Zajęcia teoretyczne odbywają się zazwyczaj w weekendy: piątki od godziny 16:00 (lub później) oraz soboty i niedziele od godziny 9:00 (lub później).

Pod koniec trwania części teoretycznej rozpoczynają się praktyki instruktorskie.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych OSK Koszela we Wrocławiu przy ulicy Buforowej 119.


Zakończenie kursu, zaświadczenia, egzaminy:

Kurs kończy egzamin wewnętrzny, który obejmuje sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień z „Psychologii”, „Metodyki nauczania”, „Prawo o ruchu drogowym”, „Techniki kierowania pojazdem i obsługa pojazdu”, „Technika i taktyka jazdy" oraz prezentacje wybranych jednostek lekcyjnych realizowanych na kursie dla kandydatów na kierowców.

Po zdanym egzaminie wewnętrznym Słuchacze otrzymują zaświadczenie (wzór) uprawniające do zapisu na egzamin państwowy (o egzaminie: Ustawa z dn. 5. stycznia 2011).

Egzamin państwowy z części teoretycznej obejmuje zagadnienia z przedmiotów: "Psychologia", "Metodyka nauczania" (w szczególności programy szkolenia), "Prawo o ruchu drogowym", Bezpieczeństwo ruchu drogowego" oraz "Technika i taktyka jazdy"

Koszt kursu i zasady odpłatności:

Kurs podstawowy: 1800 PLN

Kurs uzupełniający: 1800 PLN

Dodatkowe koszty: zajęcia z techniki i taktyki jazdy realizowane w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy (2 h zajęć teoretycznych i 5 h zajęć praktycznych na torze poślizgowym) - proponowana cena 700 zł
 

Kursowi podstawowemu podlega kandydat przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.

Kurs uzupełniający obowiązuje:

 • jeżeli Słuchacz rozszerza posiadany zakres uprawnień instruktora

 • jeżeli instruktor został skreślony z ewidencji instruktorów

 

Strona główna Firma Cennik Szkolenia Galeria FAQ Kontakt Niezbędnik kursanta

©2010-2015 OSK Koszela. Wszelkie prawa zastrzeżone.