top

Kursy nauki jazdy kategorii A1, A2, A


Pojazdy szkoleniowe

A1 - Yamaha YBR 125, A2 - Honda NC 700, A - Yamaha MT 07 - identyczne, jak w WORD Wrocław - oraz Yamaha XJ6. Pojazdy te podstawiamy gratis na Twój egzamin praktyczny w WORD!

 

Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagany wiek:

A1 - 16 lat

A2 - 18 lat

A - 24 lata lub 20 lat jeżeli kandydat co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2

Kandydat musi posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem odpowiedniej kategorii.

W przypadku gdy kandydat nie ukończył 18 lat, konieczne jest także uzyskanie zgody od rodzica lub opiekuna oraz przedłożenie jej osobiście z dowodem osobistym rodzica/opiekuna w Wydziale Komunikacji.

 

Procedura przed rozpoczęciem szkolenia 

Kandydat na kierowcę zobowiązany jest złożyć w Wydziale Komunikacji lub właściwym Starostwie następujące dokumenty: 
- wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie)
- orzeczenie lekarskie wskazujące na brak przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów - badania lekarskie wykonujemy w pon, śr, czw i pt 11:00-13:00, obowiązuje rejestracja telefoniczna, koszt badań wg rozporządzenia 200zł
zdjęcie biometryczne, wykonane na wprost o wymiarach 35 mm x 45 mm (identyczne jak do dowodu osobistego i paszportu)
- w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie urzędu)
- kserokopia posiadanego prawa jazdy (jeśli osoba posiada)

Po złożeniu wyżej wymienionych dokumentów kursant otrzymuje Profil Kandydata na Kierowcę (PKK - numer identyfikujący kandydata na kierowcę), z którym udaje się do Ośrodka Szkolenia Kierowców. 

 

Rozpoczęcie kursu

Kurs kategorii A każdy z naszych słuchaczy - po uzyskaniu profilu PKK w Wydziale Komunikacji - może rozpocząć indywidualnie w dowolnym dostępnym terminie lub rozpocząć zajęcia w grupie.

Po uzyskaniu Profilu Kandydata na Kierowcę należy dostarczyć go do Ośrodka i pobrać materiały do nauki (podręcznik + dostęp do platformy z testami = 40zł).

Następnie uczestnik kursu podejmuje decyzję czy uczęszcza na obowiązkowe wykłady stacjonarne do Ośrodka (tj. czeka na rozpoczęcie cyklu wykładów dla grupy - opcja 1), czy wybiera indywidualny tryb nauki w domu (opcja 2).

 

Program kursu - część teoretyczna

OPCJA 1

Zajęcia teoretyczne w formie wykładów stacjonarnych obejmują 30 godzin lekcyjnych – w tym, zgodnie z programem szkolenia, wykład i zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Zajęcia teoretyczne stanowi 6-7 wykładów, w tym wykłady z prawa o ruchu drogowym oraz 1 wykład w postaci warsztatów z ćwiczeniami z pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków drogowych.

Wykłady odbywają się na przestrzeni około trzech do czterech tygodni, w ustalone dni od poniedziałku do piątku, zwykle nie częściej niż dwa razy w tygodniu od godziny 16:00/17:00Zajęcia z pierwszej pomocy będą trwać od 17:00 do 20:00.

Zajęcia teoretyczne planujemy w taki sposób, aby każdy Słuchacz miał możliwość powtórki w domu materiału z wykładu - przed następnym wykładem z kolejną porcją przepisów prawa o ruchu drogowym. 

Vademecum multimedialne, którym Wykładowca prowadzi zajęcia teoretyczne, jest atrakcyjne wizualnie i pobudzające wyobraźnię młodego kierowcy oraz w pełni kompatybilne z podręcznikiem, jaki Słuchacze otrzymują - układ lekcji i treści jest ten sam, aby łatwo było powtórzyć materiał i przygotować ewentulane pytania do Wykładowcy z zakresu przerobionego materiału.

Dodatkowo podręcznik kompatybilny jest z aplikacją przygotowaną na telefony komórkowe, z której pomocą można skanować treści oznaczone ikonami "grafika 2D", "video", "animacja", "pytanie" - dzięki czemu nauka pobudzając wyobraźnię staje się i atrakcyjna, i bardziej efektywna, co przekłada się na wysoką zdawalność.

 

OPCJA 2 

Nie masz czasu uczęszczać na wykłady? Jesteśmy na to przygotowani!

Możesz otrzymać w naszym Ośrodku materiały do nauki i omijając wykłady, zdać egzamin państwowy teoretyczny w WORD - jeszcze przed rozpoczęciem części praktycznej kursu. 

W takim wypadku jedyne zajęcia teoretyczno-praktyczne, w jakich musisz uczestniczyć na sali, to zajęcia z ratownikiem medycznym z przedlekarskiej pierwszej pomocy  ofiarom wypadków drogowych.

Zapraszamy na https://www.facebook.com/naukajazdyKoszela/ - utworzymy tam wydarzenie dotyczące najbliższego kursu nauki jazdy, w którym jedne z zajęć prowadzić będzie ratownik medyczny - zajęcia obowiązkowe dla motocyklistów.

W ten sposób będziesz wiedział jak logistycznie rozplanować swoją praktyczną część kursu, aby w jej trakcie (lub na początku, albo na końcu) wypadły prowadzne w Ośrodku zajęcia z ratownikiem.

 

Program kursu - część praktyczna

OPCJA 1

W tej wersji kursu zajęcia praktyczne w ilości przewidzianej ustawą, tj. 20 godzin dla kategorii A1, A2 i A, rozpoczynają się dopiero po zakończonej części teoretycznej kursu w opcji 1.

Część praktyczna trwa około 2-3 tygodni.

 

OPCJA 2

W tej wersji kursu masz możliwość rozpoczęcia zajęć praktycznych tuż po zdanym egzaminie teoretycznym w WORD, ale musisz kurs zaplanować tak, aby w trakcie jego trwania zjawić się na jedynych obowiązkowych w tej opcji kursu zajęciach teoretycznych - ćwiczeniach z ratownikiem medycznym, które przeprowadzane są w Ośrodku raz w miesiącu. 

Część praktyczna trwa około 2-3 tygodni + ćwiczenia z ratownikiem w międzyczasie.

 

Zakończenie kursu, zaświadczenia, egzaminy

Aby ukończyć kurs konieczne jest zdanie egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej przy użyciu testu komputerowego (nie dotyczy osób, które zdały egzamin teoretyczny w WORD przed rozpoczęciem kursu), jak również egzaminu praktycznego na placu manewrowym i w ruchu drogowym.  
Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wymaganą programem liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, Ośrodek aktualizuje Profil Kandydata na Kierowcę w Systemie Teleinformatycznym i od tego momentu Słuchacz może umówić w WORD egzamin państwowy.

Po odbiór dokumentów na egzamin państwowy i aktualizację profilu należy umówić się z biurem obsługi na konkretny termin.

 

Egzamin państwowy

Na praktyczny egzamin państwowy podstawimy motocykl, na którym uczyliśmy Cię jeździć.

 

Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnień do kierowania

kategorii A1

a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

kategorii A2

a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,

b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

kategorii A

a) motocyklem,

b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

 

kategorii AM

a) motorowerem

b) czterokołowcem lekkim

Zadzwoń i zapisz się na kurs

71 336 26 05 pon - pt 11:00 - 17:00

Skontaktuj się z nami online

Znajdź nas na Facebook
Znajdź nas na Google+
Znajdź nas na Twitter