top

Kursy nauki jazdy kategorii A1, A2, A


Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagany wiek: AM - 14 lat, A1 - 16 lat, A2 - 18 lat, A - 24 lata lub  20 lat - jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2

Kandydat musi posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem odpowiedniej kategorii

W przypadku gdy kandydat nie ukończył 18 lat, konieczne jest uzyskanie zgody od rodzica lub opiekuna oraz przedłożenie jej osobiście z dowodem osobistym rodzica/opiekuna w Wydziale Komunikacji

 

Procedura przed rozpoczęciem szkolenia na prawo jazdy

Kandydat na kierowcę zobowiązany jest złożyć w Wydziale Komunikacji lub właściwym Starostwie następujące dokumenty: 
- wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie)
- orzeczenie lekarskie wskazujące na brak przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów - badania lekarskie do kursu wykonujemy w Ośrodku, obowiązuje rejestracja telefoniczna - koszt wg rozporządzenia ws. badań: 200zł
- kolorowa fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm
- w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna 
- kserokopia posiadanego już prawa jazdy

Po złożeniu wyżej wymienionych dokumentów kursant w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych otrzymuje Profil Kandydata na Kierowcę (PKK - numer identyfikujący kandydata na kierowcę), z którym udaje się do Ośrodka Szkolenia Kierowców. 

 

Program kursu

Zajęcia teoretyczne obejmują 30 godzin* – w ich skład wchodzą również ćwiczenia uczące udzielania pierwszej pomocy w wypadkach drogowych lub kursant uczy się w domu (e-learning).  

*Zajęcia teoretyczne nie dotyczą osób ubiegających się o prawo jazdy A2, jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii A1, oraz osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A, jeśli posiadają prawo jazdy kategorii A1 lub A2.

Liczba godzin zajęć praktycznych jest odpowiednia dla poszczególnych kategorii, zgodnie z Ustawą:

kategoria A1: 20 godzin

kategoria A2: 20 godzin

kategoria A: 20 godzin 

Zajęcia praktyczne prowadzone są na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym, zgodnie z programem szkolenia danej kategorii prawa jazdy (A1 lub A2 lub A).

Godzina szkolenia teoretycznego równa jest 45 minutom, natomiast praktycznego – 60 minutom.

 

Rozpoczęcie kursu

Kurs kategorii A każdy z naszych słuchaczy - po uzyskaniu profilu PKK w Wydziale Komunikacji - może rozpocząć indywidualnie w dowolnym dostępnym terminie lub rozpocząć zajęcia w grupie.

Po uzyskaniu Profilu Kandydata na Kierowcę należy dostarczyć go do Ośrodka i pobrać materiały do nauki (podręcznik + dostęp do platformy z testami).

Następnie uczestnik kursu podejmuje decyzję czy uczęszcza na wykłady stacjonarne do Ośrodka (tj. czeka na rozpoczęcie cyklu wykładów dla grupy), czy wybiera indywidulany tryb nauki w domu.

 

Nie masz czasu uczęszczać na wykłady? Jesteśmy na to przygotowani!

Możesz otrzymać w naszym Ośrodku materiały do nauki i omijając wykłady, zdać egzamin państwowy teoretyczny w WORD - jeszcze przed rozpoczęciem części praktycznej kursu. 

W takim wypadku jedyne zajęcia teoretyczno-praktyczne, w jakich musisz uczestniczyć na sali, to zajęcia z ratownikiem medycznym z przedlekarskiej pierwszej pomocy  ofiarom wypadków drogowych.

Zapraszamy na https://www.facebook.com/naukajazdyKoszela/ - utworzymy tam wydarzenie dotyczące najbliższego kursu nauki jazdy, w którym jedne z zajęć prowadzić będzie ratownik medyczny - zajęcia obowiązkowe dla motocyklistów.

W ten sposób będziesz wiedział jak logistycznie rozplanować swoją praktyczną część kursu, aby w jej trakcie (lub na początku, albo na końcu) wypadły prowadzne w Ośrodku zajęcia z ratownikiem.

 

Zakończenie kursu, zaświadczenia, egzaminy

Aby ukończyć kurs konieczne jest zdanie egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej przy użyciu testu komputerowego (nie dotyczy osób, które zdały egzamin teoretyczny w WORD przed rozpoczęciem kursu), jak również egzaminu praktycznego na placu manewrowym i w ruchu drogowym.  
Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wymaganą programem liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, Ośrodek aktualizuje Profil Kandydata na Kierowcę w Systemie Teleinformatycznym i od tego momentu Słuchacz może umówić w WORD egzamin państwowy.

 

Egzamin państwowy

Na praktyczny egzamin państwowy podstawimy motocykl, na którym uczyliśmy Cię jeździć.

 

Zadzwoń i zapisz się na kurs

71 336 26 05 pon - pt 9:00 - 17:00

Skontaktuj się z nami online

Znajdź nas na Facebook
Znajdź nas na Google+
Znajdź nas na Twitter