top

Kursy nauki jazdy kategorii A2, A


Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagany wiek: AM - 14 lat, A1 - 16 lat, A2 - 18 lat, A - 24 lata lub  20 lat - jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2

Kandydat musi posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem odpowiedniej kategorii

W przypadku gdy kandydat nie ukończył 18 lat, konieczne jest uzyskanie zgody od rodzica lub opiekuna 

 

Procedura przed rozpoczęciem szkolenia na prawo jazdy

Kandydat jest zobowiązany złożyć w Wydziale Komunikacji lub właściwym Starostwie następujące dokumenty: 
- wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie)
- orzeczenie lekarskie wskazujące na brak przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów (badania lekarskie do kursu wykonujemy w Ośrodku,  obowiązuje rejestracja telefoniczna - koszt  wg rozporządzenia ws. badań 200zł)
- kolorowa fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm
- w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna 
- kserokopia posiadanego już prawa jazdy

Po złożeniu wyżej wymienionych dokumentów kursant w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych otrzymuje Profil Kandydata na Kierowcę (PKK- numer identyfikujący kandydata na kierowcę), z którym udaje się do Ośrodka Szkolenia Kierowców. 

 

Program kursu

Zajęcia teoretyczne obejmują 30 godzin (w ich skład wchodzą również zajęcia uczące udzielania pierwszej pomocy w wypadkach drogowych i nie tylko) lub kursant uczy się w domu (e-learning).  

Liczba godzin zajęć praktycznych jest odpowiednia dla poszczególnych kategorii, zgodnie z Ustawą:

kategoria A1: 20 godzin

kategoria A: 20 godzin 

Zajęcia praktyczne prowadzone są na najlepszym placu manewrowym w mieście, w ruchu drogowym oraz poza obszarem zabudowanym.

Godzina szkolenia teoretycznego równa jest 45 minutom, natomiast praktycznego – 60 minutom.

 

Rozpoczęcie kursu:

Kurs kategorii A każdy z naszych kursantów - po uzyskaniu profilu PKK w Wydziale Komunikacji - może rozpocząć indywidualnie w dowolnym wolnym terminie.

 

Zakończenie kursu, zaświadczenia, egzaminy

Aby ukończyć kurs prawa jazdy konieczne jest zdanie egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej przy użyciu testu komputerowego, jak również testu praktycznego na placu manewrowym i w ruchu drogowym.  
Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wymaganą programem liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Egzamin rozpoczyna się częścią teoretyczną, z której należy uzyskać wynik pozytywny, aby móc przystąpić po egzaminu praktycznego. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, szkoła nauki jazdy wystawia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które jest wysyłane poprzez System Teleinformatyczny do Starostwa. 

 

Zadzwoń i zapisz się na kurs

71 336 26 05 pon - pt 9:00 - 17:00

Skontaktuj się z nami online

Znajdź nas na Facebook
Znajdź nas na Google+
Znajdź nas na Twitter