top

Kurs na instruktorów nauki jazdy


Najbliższy kurs:

aktualnie nie jest planowany

 

Wymagania w stosunku do kandydatów

Szkolenie dla kandydatów na instruktora nauki jazdy może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy:

- kategorii A co najmniej przez okres 3 lat, jeżeli ubiega się o uzyskanie    uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,

 - kategorii B przez okres co najmniej 3 lat, jeżeli ubiega się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,

 - kategorii B+E, C, C+E, D, D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii

- legitymuje się orzeczeniem lekarskim oraz orzeczeniem psychologicznym o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora (badania lekarskie i psychologiczne do kursu wykonujemy w Ośrodku, obowiązuje rejestracja telefoniczna - koszt dwóch badań wg rozporządzeń ws. badań 350zł)

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestepstwa przeciwko: bezpieczeństwu w komunikacji, popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, wiarygodności dokumentów, przestepstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub innych niedozwolonych środków.

 
Wymagane dokumenty

- zgłoszenie uczestnictwa w kursie

- dokument poświadczający niekaralność (do uzyskania za opłatą skarbową w wysokości 50 pln, zapytanie można złożyć w każdym sądzie, nie obowiązuje rejonizacja)

- orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem jako instruktor nauki jazdy

- prawo jazdy oraz dowód osobisty

 

Program szkolenia

- psychologia 

- metodyka nauczania i etyka zawodowa 

- prawo o ruchu drogowym 

- technika kierowania i obsługa pojazdu

-bezpieczeństwo ruchu drogowego 

- zasady prowadzenia ośrodka szkolenia

- technika i taktyka  jazdy (zajęcia te będa realizowane w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy)

- praktyka instruktorska (organizacja zajęć, pokazy przeprowadzania zajęć, udział w charakterze obserwatora)

 

Część teoretyczna i praktyczna kursu trwa około 2 miesięcy (dla optymalnego rozłożenia czasu poświęcanego przez Słuchaczy na naukę). Zajęcia teoretyczne odbywają się zazwyczaj w weekendy: piątki od godziny 16:00 (lub później) oraz soboty i niedziele od godziny 9:00 (lub później). Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych OSK Koszela we Wrocławiu przy ulicy Buforowej 119.

Pod koniec trwania części teoretycznej rozpoczynają się praktyki instruktorskie.


Zakończenie kursu, zaświadczenia, egzaminy

Kurs kończy egzamin wewnętrzny, który obejmuje sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień z „Psychologii”, „Metodyki nauczania”, „Prawo o ruchu drogowym”, „Techniki kierowania pojazdem i obsługa pojazdu”, „Technika i taktyka jazdy" oraz prezentacje wybranych jednostek lekcyjnych realizowanych na kursie dla kandydatów na kierowców.Po zdanym egzaminie wewnętrznym Słuchacze otrzymują zaświadczenie (wzór) uprawniające do zapisu na egzamin państwowy (o egzaminie: Ustawa z dn. 5. stycznia 2011).

Egzamin państwowy z części teoretycznej obejmuje zagadnienia z przedmiotów: "Psychologia", "Metodyka nauczania", "Prawo o ruchu drogowym", Bezpieczeństwo ruchu drogowego" oraz "Technika i taktyka jazdy"

 

 

Zadzwoń i zapisz się na kurs

71 336 26 05 pon - pt 11:00 - 17:00

Skontaktuj się z nami online

Znajdź nas na Facebook
Znajdź nas na Google+
Znajdź nas na Twitter