top

Kurs na prawo jazdy kategorii D


Kategoria D prawa jazdy  uprawnia do kierowania autobusem, zespołem pojazdów złożonym z autobusu i przyczepy lekkiej, ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

- ukończone 24 lata

UWAGA! W przypadku, gdy kursant nie ma 24 lat, musi przystąpić do  kwalifikacji wstepnej (260godzin) a po jej ukończeniu dopiero może zapisać się na kurs kat.D

- posiadanie prawa jazdy kategorii B (lub C)

 

Procedura przed rozpoczęciem szkolenia:
Kandydat na kurs ma obowiązek złożyć w Wydziale Komunikacji lub właściwym Starostwie następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie), 

- orzeczenie lekarskieoraz psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów rodzaju objętego szkoleniem (badania lekarskie i psychologiczne do kursu wykonujemy w Ośrodku, obowiązuje rejestracja telefoniczna - koszt  wg rozporządzenia ws. badań 350zł)

- wyraźna i aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm 

- kserokopia posiadanego prawa jazdy

Kursant w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni  roboczych otrzymuje Profil Kandydata na Kierowcę (PKK - numer identyfikujący kandydata na kierowcę), z którym udaje się do Ośrodka Szkolenia Kierowców.

 

Terminy rozpoczęciem kursu:

Indywidualnie - nie trzeba dostosowywać się do grupy - oraz codziennie - niezwłocznie po złożeniu PKK w Ośrodku.

 

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne obejmują 20 godzin – w tym, zgodnie z programem szkolenia, wykład i zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Zajęcia praktyczne obejmują:

- 60 godzin, jeśli Słuchacz posiada jedynie prawo jazdy kategorii B

- 40 godzin, jeśli Słuchacz posiada prawo jazdy kategorii C lub C1 i prowadzone są na najlepszym placu manewrowym w mieście, w ruchu drogowym oraz poza obszarem zabudowanym.

Godzina szkolenia teoretycznego równa jest 45 minutom, natomiast praktycznego – 60 minutom.

 

Zakończenie kursu, zaświadczenia, egzaminy:

Kurs kończy egzamin wewnętrzny, który obejmuje sprawdzenie wiadomości zdobytych na kursie.

Egzamin wewnętrzny składa się z części:

teoretycznej – przeprowadzanej w sali wykładowej przy użyciu oprogramowania komputerowego  

praktycznej – przeprowadzanej na placu manewrowym i ruchu drogowym

Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wymaganą programem liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. 

Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. 

Pozytywnie zaliczony egzamin wewnętrzny kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które Ośrodek wysyła przez System Teleinformatyczny do odpowiedniego Starostwa.

 

Zadzwoń i zapisz się na kurs

71 336 26 05 pon - pt 11:00 - 17:00

Skontaktuj się z nami online

Znajdź nas na Facebook
Znajdź nas na Google+
Znajdź nas na Twitter