top

Kurs na prawo jazdy kategorii C


Zapisz się na pakiet C + E/C + KWP w cenie 6500zł (cena przy wpłacie jednorazowej)!

(badania lekarskie i psychologiczne do kursu wykonujemy w Ośrodku,  obowiązuje rejestracja telefoniczna - koszt  wg rozporządzenia ws. badań 350zł)

 

Kategoria C prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem ciężarowym o dmc > 3,5 t (z wyjątkiem autobusu), zespołem pojazdów złożonym z tego pojazdu oraz z przyczepy lekkiej, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 

Pojazdy szkoleniowe kategorii C:

Identyczne, jak w WORD Wrocław - MAN TGL 12.240 oraz MAN TGL 12.250. Pojazdy te podstawiamy również na egzamin praktyczny w WORD.

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

- ukończone 21 lat

UWAGA! W przypadku, gdy kierowca nie ma 21 lat, musi przystąpić do  Kwalifikacji Wstępnej (260 godzin), a w trakcie jej trawnia może przystąpić do kursu kategorii C

- posiadanie prawa jazdy kategorii B

 

Procedura przed rozpoczęciem szkolenia:

Kandydat na kurs ma obowiązek złożyć w Wydziale Komunikacji lub we właściwym Starostwie następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie),

- orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, 

- kolorowa fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm,

- kserokopia posiadanego prawa jazdy

Kursant w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni roboczych otrzymuje Profil Kandydata na Kierowcę (PKK - numer identyfikujący kandydata na kierowcę), z którym udaje się do Ośrodka Szkolenia Kierowców.

 

Terminy rozpoczęcia kursu:

Indywidualnie - nie trzeba dostosowywać się do grupy - oraz codziennie - niezwłocznie po złożeniu PKK w Ośrodku.

 

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne obejmują 20 godzin wykładów z przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdem. Prowadzimy również ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. 

Zajęcia praktyczne obejmują, zgodnie z Ustawą 30 godzin (lub 20 godzin, jeśli Słuchacz posiada prawo jazdy kategorii D), prowadzone są na najlepszym placu manewrowym w mieście, w miejskim ruchu drogowym oraz poza obszarem zabudowanym.

Godzina szkolenia teoretycznego równa jest 45 minutom, natomiast praktycznego – 60 minutom. 

 

Nie masz czasu uczęszczać na wykłady? Jesteśmy na to przygotowani!

Możesz otrzymać w naszym Ośrodku materiały do nauki i omijając wykłady, zdać egzamin państwowy teoretyczny w WORD - jeszcze przed rozpoczęciem części praktycznej kursu. 

Po uzyskaniu Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) należy dostarczyć go do Ośrodka i pobrać materiały do nauki - pod PKK kandydata generowany jest dostęp do platformy z testami egzaminacyjnymi (koszt podręcznika multimedialnego + dostęp do testów - 40zł).

 

Rozpoczęcie kursu:

Kurs kategorii C każdy z naszych Słuchaczy - po uzyskaniu profilu PKK w Wydziale Komunikacji - może rozpocząć indywidualnie w dowolnym dostępnym terminie (lub w trybie ekspresowym w przypadku wyboru kursu szybkiego).

 

Zakończenie kursu, zaświadczenia, egzaminy:

Kurs kończy egzamin wewnętrzny z części teoretycznej przy użyciu testu komputerowego i praktycznej, przeprowadzonej na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wymaganą programem liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

Pozytywnie zaliczony egzamin wewnętrzny kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które Ośrodek wysyła przez System Teleinformatyczny do odpowiedniego Starostwa.

Zadzwoń i zapisz się na kurs

71 336 26 05 pon - pt 11:00 - 17:00

Skontaktuj się z nami online

Znajdź nas na Facebook
Znajdź nas na Google+
Znajdź nas na Twitter