top

Kurs na prawo jazdy kategorii C


Zapisz się na pakiet C + E/C + KWP w cenie 6300zł (cena przy wpłacie jednorazowej)!

(badania lekarskie i psychologiczne do kursu wykonujemy w Ośrodku,  obowiązuje rejestracja telefoniczna - koszt  wg rozporządzenia ws. badań 350zł)

 

Kategoria C prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem ciężarowym o dmc > 3,5 t (z wyjątkiem autobusu), zespołem pojazdów złożonym z tego pojazdu oraz z przyczepy lekkiej, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagania w stosunku do kandydatów:

- ukończone 21 lat

UWAGA! W przypadku, gdy kursant nie ma 21 lat, musi przystąpić do  kwalifikacji wstepnej (260 godzin) a po jej ukończeniu dopiero może zapisać się na kurs kat.C

- posiadanie prawa jazdy kategorii B

 

Procedura przed rozpoczęciem szkolenia:

Kandydat na kurs ma obowiązek złożyć w Wydziale Komunikacji lub we właściwym Starostwie następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie),

- orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, 

- kolorowa fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm,

- kserokopia posiadanego prawa jazdy

Kursant w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni roboczych otrzymuje Profil Kandydata na Kierowcę (PKK - numer identyfikujący kandydata na kierowcę), z którym udaje się do Ośrodka Szkolenia Kierowców.

 

Zajęcia teoretyczne obejmują 20 godzin – w tym, zgodnie z programem szkolenia, wykład i zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. 

Zajęcia praktyczne obejmują, zgodnie z Ustawą 30 godzin lub 20, jeśli Słuchacz posiada prawo jazdy kategorii D, prowadzone są na najlepszym placu manewrowym w mieście, w ruchu drogowym oraz poza obszarem zabudowanym.

Godzina szkolenia teoretycznego równa jest 45 minutom, natomiast praktycznego – 60 minutom. 

 

Rozpoczęcie kursu:

Kurs kategorii C każdy z naszych kursantów - po uzyskaniu profilu PKK w Wydziale Komunikacji - może rozpocząć indywidualnie w dowolnym wolnym terminie.

 

Zakończenie kursu, zaświadczenia, egzaminy:

Kurs kończy egzamin wewnętrzny z części teoretycznej przy użyciu testu komputerowego i praktycznej, przeprowadzonej na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wymaganą programem liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

Pozytywnie zaliczony egzamin wewnętrzny kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które Ośrodek wysyła przez System Teleinformatyczny do odpowiedniego Starostwa.

 

 

Zadzwoń i zapisz się na kurs

71 336 26 05 pon - pt 9:00 - 17:00

Skontaktuj się z nami online

Znajdź nas na Facebook
Znajdź nas na Google+
Znajdź nas na Twitter