top

Kurs na prawo jazdy kategorii B


Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem autobusu i motocykla), zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa powyżej oraz przyczepy lekkiej, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (której dmc nie przekracza 750 kg), pojazdami określonymi dla kategorii AM prawa jazdy.

 

Termin planowanego rozpoczęcia kursu (pod warunkiem dostarczenia wszystkich PKK kursantów)

maj 2020 (precyzyjny termin do ustalenia)

 

Wymagania w stosunku do kandydatów

Ukończone 18 lat lub 17 lat i 9 miesięcy (do kursu można przystąpić na 3 miesiące przed osiągnięciem wieku 18 lat za zgodą rodzica lub opiekuna)

 

Procedura przed rozpoczęciem szkolenia

Kandydat na kurs ma obowiązek złożyć w Wydziale Komunikacji lub we właściwym Starostwie następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie),   
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów rodzaju objętego szkoleniem - badania lekarskie wykonujemy w pon, śr, czw i pt 11:00-13:00, obowiązuje rejestracja telefoniczna, koszt badań wg rozporządzenia 200zł
- zdjęcie biometryczne, wykonane na wprost o wymiarach 35 mm x 45 mm (identyczne jak do dowodu osobistego i paszportu)
- w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna - złożona osobiście wraz dowodem osobistym rodzica/opiekuna w Wydziale Komunikacji (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie urzędu)  ,
- kserokopia posiadanego prawa jazdy (jeśli kandydat posiada).

 
Kursant w terminie dwóch dni roboczych (najczęściej jednak od ręki) otrzymuje bezpłatnie Profil Kandydata na Kierowcę (PKK - numer identyfikujący kandydata na kierowcę), z którym udaje się do Ośrodka Szkolenia Kierowców.

 

Po uzyskaniu Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) należy dostarczyć go do Ośrodka i pobrać materiały do nauki - pod PKK kandydata generowany jest dostęp do platformy z testami egzaminacyjnymi (koszt podręcznika multimedialnego + dostęp do testów - 40zł).

 

Program kursu

Zajęcia teoretyczne obejmują 30 godzin lekcyjnych – w tym, zgodnie z programem szkolenia, wykład i zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Zajęcia teoretyczne stanowi 6-7 wykładów, w tym wykłady z prawa o ruchu drogowym oraz 1 wykład w postaci warsztatów z ćwiczeniami z pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków drogowych.

Wykłady odbywają się na przestrzeni około trzech do czterech tygodni, w ustalone dni od poniedziałku do piątku, zwykle nie częściej niż dwa razy w tygodniu od godziny 16:00/17:00Zajęcia z pierwszej pomocy będą trwać od 17:00 do 20:00.

Zajęcia teoretyczne planujemy w taki sposób, aby każdy Słuchacz miał możliwość powtórki w domu materiału z wykładu - przed następnym wykładem z kolejną porcją przepisów prawa o ruchu drogowym. 

Vademecum multimedialne, którym Wykładowca prowadzi zajęcia teoretyczne, jest atrakcyjne wizualnie i pobudzające wyobraźnię młodego kierowcy oraz w pełni kompatybilne z podręcznikiem, jaki Słuchacze otrzymują - układ lekcji i treści jest ten sam, aby łatwo było powtórzyć materiał z wykładu, nadrobić materiał z lekcji pominiętej oraz przygotować ewentulane pytania do Wykładowcy z zakresu przerobionego materiału.

Dodatkowo podręcznik kompatybilny jest z aplikacją przygotowaną na telefony komórkowe, z której pomocą można skanować treści oznaczone ikonami "grafika 2D", "video", "animacja", "pytanie" - dzięki czemu nauka pobudzając wyobraźnię staje się i atrakcyjna, i bardziej efektywna, co przekłada się na wysoką zdawalność.

 

Zajęcia praktyczne relizowane są po zakończonym cyklu wykładów i obejmują, zgodnie z Ustawą, minimum 30 godzin zegarowych i prowadzone są na najlepszym placu manewrowym w mieście, w ruchu miejskim oraz poza obszarem zabudowanym.

Godzina szkolenia teoretycznego równa jest 45 minutom, natomiast praktycznego – 60 minutom.      
 

Zakończenie kursu, zaświadczenia, egzaminy

Do egzaminów wewnętrznych może przystąpić osoba, która odbyła wymaganą programem minimalną liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Kurs kończy egzamin wewnętrzny z części teoretycznej przy użyciu testu komputerowego - należy umówić się indywidualnie na jego termin w biurze OSK.  Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

Pozytywnie zaliczony praktyczny egzamin wewnętrzny uprawnia Ośrodek do wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia - od tego momentu możliwe jest umówienie się Słuchacza kursu na egzaminy państwowe w WORD.

Po odbiór zaświadczenia o ukończeniu kursu i aktualizację profilu należy umówić się z biurem obsługi na konkretny termin.

 

Najbliższy kurs kategorii B prawa jazdy

Planujemy rozpoczęcie kursu kategorii B w terminie podanym w zakładce "news" - warunkiem rozpoczęcia kursu w tej dacie jest przekazanie do Ośrodka, od wszystkich osób zapisanych, ich numerów PKK podbranych z Wydziału Komunikacji do 3 dni przed rozpoczęciem kursu (np. w piątek przed poniedziałkowym rozpoczęciem).

W razie problemów z uzyskaniem numerów PKK przez wszystkich uczestników na czas,  kurs rozpoczniemy z kilkudniowym poślizgiem.

Zapraszamy na https://www.facebook.com/naukajazdyKoszela/ - utworzymy tam wydarzenie dotyczące najbliższego kursu nauki jazdy - po dodaniu się do wydarzenia można śledzić bieżące informacje na temat rozpoczęcia kursu, kolejnych zajęć z prawa o ruchu drogowym i zajęć z ratownikiem medycznym.

Zadzwoń i zapisz się na kurs

71 336 26 05 pon - pt 11:00 - 17:00

Skontaktuj się z nami online

Znajdź nas na Facebook
Znajdź nas na Google+
Znajdź nas na Twitter