top

Kurs na prawo jazdy kategorii B


Kurs nauki jazdy kategorii B prawa jazdy

Kategoria B uprawnia do kierowania:
-  pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem autobusu i motocykla)
-  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa powyżej oraz przyczepy lekkiej
-  ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (której dmc nie przekracza 750 kg)
-  pojazdami określonymi dla kategorii AM prawa jazdy.

 

Termin planowanego rozpoczęcia kursu 

Indywidualnie, niezwłocznie po dostarczeniu PKK.

 

Wymagania w stosunku do kandydatów

Ukończone 17 lat i 9 miesięcy

 

Procedura przed rozpoczęciem szkolenia

Kandydat na kurs ma obowiązek złożyć w Wydziale Komunikacji lub we właściwym Starostwie następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie),   
- orzeczenie lekarskie (badania umawia Ośrodek) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów rodzaju objętego szkoleniem
- zdjęcie biometryczne, wykonane na wprost o wymiarach 35 mm x 45 mm (identyczne jak do dowodu osobistego i paszportu)
- w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna (druk do pobrania w Urzędzie)
- kserokopia posiadanego prawa jazdy (jeśli kandydat posiada).


Kursant w terminie do dwóch dni roboczych otrzymuje bezpłatnie Profil Kandydata na Kierowcę, tzw. PKK, z którym udaje się do Ośrodka Szkolenia Kierowców, aby zapisać się na kurs i pobrać materiały do nauki.

W cenie kursu kandydat otrzymuje kurs online + testy egzaminacyjne online, zestaw aktywny 60 dni.
Na miejscu można dokupić podręcznik kompatybilny z kursem online w cenie 40zł.

 

Program kursu

Zajęcia teoretyczne obejmują 30 godzin lekcyjnych.

Prowadzone są w formie 6-7 wykładów, w tym wykłady z prawa o ruchu drogowym oraz 1 wykład w postaci warsztatów z ćwiczeniami z pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków drogowych.

Wykłady odbywają się na przestrzeni około trzech do czterech tygodni, w ustalone dni od poniedziałku do piątku, zwykle nie częściej niż dwa razy w tygodniu od godziny 17:00
Zajęcia z pierwszej pomocy trwają od godziny 17:00 do 20:00.

Zajęcia teoretyczne planujemy w taki sposób, aby każdy Słuchacz miał możliwość powtórki w domu materiału z wykładu - przed następnym wykładem z kolejną porcją przepisów prawa o ruchu drogowym. 

Vademecum multimedialne, którym Wykładowca prowadzi zajęcia teoretyczne, jest atrakcyjne wizualnie i pobudzające wyobraźnię młodego kierowcy oraz kompatybilne z podręcznikiem, jaki Słuchacze otrzymują - układ lekcji i treści jest ten sam, aby łatwo było powtórzyć materiał z wykładu, nadrobić materiał z lekcji pominiętej oraz przygotować ewentulane pytania do Wykładowcy z zakresu przerobionego materiału.

Dodatkowo podręcznik kompatybilny jest z aplikacją przygotowaną na telefony komórkowe, z której pomocą można skanować treści oznaczone ikonami "grafika 2D", "video", "animacja", "pytanie" - dzięki czemu nauka pobudzając wyobraźnię staje się i atrakcyjna, i bardziej efektywna, co przekłada się na wyższą zdawalność.

 

Nie masz czasu uczęszczać na wykłady? Jesteśmy na to przygotowani!

W czasie epidemii część teoretyczną kursu możesz przerobić w domu.

Możesz otrzymać w naszym Ośrodku materiały do nauki i omijając wykłady, zdać egzamin państwowy teoretyczny w WORD - jeszcze przed rozpoczęciem części praktycznej kursu. 
Zdany egzamin teoretyczny w WORD ustawowo zwalnia kandydata na kierowcę z obowiązku odbywania zajęć teoretycznych oraz egzaminu teoretycznego wewnętrznego. Dodatkową korzyścią wynikającą z tej formy kursu jest fakt, że jedynym egzaminem, jaki ustalamy, po zakończeniu kursu, jest egzamin praktyczny, co skraca nam odstęp między ostatnimi jazdami w kursie do egzaminu państwowego.


Część praktyczna kursu rozpoczyna się po zdanym egzaminie teoretycznym w WORD. W trakcie trwania części praktycznej kursu, jedynymi zajęciami w Ośrodku będą zajęcia z ratownikiem medycznym - Pierwsza Pomoc.
 

Zajęcia praktyczne relizowane są po zakończonym cyklu wykładów (lub po zdanym egzaminie teoretycznym w WORD) i obejmują, zgodnie z Ustawą, minimum 30 godzin zegarowych i prowadzone są na najlepszym placu manewrowym w mieście oraz w ruchu drogowym.

Godzina szkolenia teoretycznego równa jest 45 minutom, natomiast praktycznego – 60 minutom.      


Pojazdy szkoleniowe

Szkolimy na Kia Rio - identycznym aucie, na jakim kursant zdaje egzamin w WORD Wrocław.

 

Zakończenie kursu, zaświadczenia, egzaminy

Do egzaminów wewnętrznych może przystąpić osoba, która odbyła wymaganą programem minimalną liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Kurs kończy egzamin wewnętrzny z części teoretycznej przy użyciu testu komputerowego - należy umówić się indywidualnie na jego termin w biurze OSK (zdany w WORD egzamin teoretyczny zwalnia z tej części egzaminu w OSK). Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej (w WORD lub w OSK).

Pozytywnie zaliczony praktyczny egzamin wewnętrzny uprawnia Ośrodek do wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia - od tego momentu możliwe jest umówienie się Słuchacza kursu na egzaminy państwowe w WORD.

Po odbiór zaświadczenia o ukończeniu kursu i aktualizację profilu należy umówić się z biurem obsługi na konkretny termin.

Zadzwoń i zapisz się na kurs

71 336 26 05 pon - pt 11:00 - 17:00

Skontaktuj się z nami online

Znajdź nas na Facebook
Znajdź nas na Google+
Znajdź nas na Twitter