top

Kurs na prawo jazdy kategorii B


Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla), zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa powyżej oraz przyczepy lekkiej, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (której dmc nie przekracza 750 kg), pojazdami określonymi dla kategorii AM prawa jazdy.

 

Wymagania w stosunku do kandydatów

Ukończone 18 lat lub 17 lat i 9 miesięcy (do kursu można przystąpić na 3 miesiące przed osiągnięciem wieku 18 lat za zgodą rodzica lub opiekuna)

 

Procedura przed rozpoczęciem szkolenia

Kandydat na kurs ma obowiązek złożyć w Wydziale Komunikacji lub we właściwym Starostwie następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie),   
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia    pojazdów rodzaju objętego szkoleniem (badania lekarskie do kursu wykonujemy w Ośrodku,  obowiązuje rejestracja telefoniczna - koszt  wg rozporządzenia ws. badań 200zł)
- wyraźna i aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm,
- pisemna zgoda rodzica lub opiekuna – w przypadku osób niepełnoletnich,
- kserokopia posiadanego prawa jazdy,

 
Kursant w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni  roboczych otrzymuje Profil Kandydata na Kierowcę (PKK - numer identyfikujący kandydata na kierowcę), z którym udaje się do Ośrodka Szkolenia Kierowców.

 

Program kursu

Zajęcia teoretyczne obejmują 30 godzin – w tym, zgodnie z programem szkolenia, wykład i zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Zajęcia praktyczne obejmują 30 godzin, zgodnie z Ustawą, prowadzone są na najlepszym placu manewrowym w mieście, w ruchu drogowym oraz poza obszarem zabudowanym.
Godzina szkolenia teoretycznego równa jest 45 minutom, natomiast praktycznego – 60 minutom.      
 

Zakończenie kursu, zaświadczenia, egzaminy
Kurs kończy egzamin wewnętrzny z części teoretycznej przy użyciu testu komputerowego i praktycznej, przeprowadzonej na placu manewrowym i w ruchu drogowym.   


Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wymaganą programem minimalną liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.


Pozytywnie zaliczony egzamin wewnętrzny kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które Ośrodek wysyła w Systemie Teleinformatycznym do Starostwa.

Od tego momentu możliwe jest umówienie się Słuchacza kursu na egzaminy państwowe w WORD.

Zadzwoń i zapisz się na kurs

71 336 26 05 pon - pt 9:00 - 17:00

Skontaktuj się z nami online

Znajdź nas na Facebook
Znajdź nas na Google+
Znajdź nas na Twitter